สิ่งที่ได้จากการเรียนวันที่ 4 กันยายน 2554

กันยายน 10, 2011 at 12:57 pm (Uncategorized)

วันนี้มีมาอภิปรายกันเรื่องการเรียนการสอนที่ผ่านมาว่าแต่ละคนสามารถนำความรู้เรื่องการบริการไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานของตนได้อย่างไร และเกิดปัญหาตรงไหนบ้าง และแต่ละคนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

Advertisements

Permalink ให้ความเห็น

สิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องการบริการแนะนำ วิชาการบริการสารสนเทศ วันที่28 สิ่งหาคม 2554

สิงหาคม 29, 2011 at 3:46 pm (Uncategorized)

บริการแนะนำ (Guidance Services)

บริการแนะนำ (Guidance Services)

 บริการแนะนำ (Guidance Services
 มีลักษณะเหมือนกับบริการสอนการใช้ แต่มีความแตกต่างกันคือ เน้นการให้ความช่วยเหลือในขณะสืบค้น การเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า ซึ่งห้องสมุดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมให้บริการ แต่มักจะพบเห็นได้ในห้องสมุดประชาชนที่มีให้บริการ
ประเภทของบริการแนะนำ
บริการแนะนำการอ่าน เป็นการช่วยเหลือสารสนเทศที่เหมาะสมกับผู้ใช้ หรือแนะนำการเลือกสารสนเทศ โดยบรรณารักษ์ หรือ บรรณารักษ์อ้างอิงคอยให้บริการ หรือภาพยนต์สั้นแนะนำหนังสือก็ได้ เพื่อดึงความสนใจให้กับผู้ใช้ หรือแบบสอบถามเพื่อเลือกหนังสือให้ก็ได้
บริการการอ่านบำบัด เป็นการบริการเพื่อปรับปรุง และพัฒนาจิตใจ ความคิด เนื่องจากหนังสือเป็นการส่งเสริมที่สามารถผ่อนคลายอารมณ์ ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ช่วยฟื้นฟูและพัฒนาด้านจิตใจได้ ซึ่งมักจะต้องทำควบคู่กับผู้รู้ด้านจิตวิทยา
บริการปรึกษาแนะนำทำรายงาน ช่วยเหลือแนะนำแนวทางในการค้นคว้า และการทำรายงานในแบบฟอร์มที่ถูกต้องทางวิชาการ พบมากในห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
บริการช่วยเหลือการวิจัย เป็นบริการหนึ่งที่กำหนดให้มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารที่ต้องการ เนื่องจากมีการผลิตสารสนเทศมากมายตลอดเวลา ทำให้ผู้ใช้ตามสารสนเทศได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด ในขณะที่บรรณารักษ์สามารถรู้แนวทางการได้มา และการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ
บริการอื่นๆ เป็นบริการที่ห้องสมุดที่จะเสริมเพื่อให้ผู้ใช้มีการใช้งานมากขึ้น

Permalink ให้ความเห็น

ความรู้ที่รับจากการเรียนรายวิชา 023707การบริการสารสนเทศ วันที่21 สิงหาคม 2554

สิงหาคม 21, 2011 at 3:28 pm (Uncategorized) ()

บริการยืมระหว่างห้องสมุด/สถาบัน (Inter Library loan ILL)

Inter Library Loan-ILL


ปรัชญาของการบริการ ILL

 • ไม่มีห้องสมุดใดที่สามารถจัดทรัพยากรที่สามารถตอบสนองความต้องการสารสนเทศผู้ใช้ได้ทั้งหมด
 • ความร่วมมือเป้นพื้นฐานขิงการบริการ ILL
 • ความต้องการของผู้ใช้เป็นสิ่งที่ต้องสามารถตอบความต้องการของผู้ใช้ได้

ความสำคัญของ ILL 

 1. ขยายความสามารถในการเข้าถึง
 • ลดปัญหาการมีวัสดุไม่พอเพียง การใช้สารสนเทศผู้ใช้ที่อยุ่ห่างไกลหรือผู้ใช้ของสถาบันขนาดเล้กที่มีข้อกำจัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรสารสนเทศ
 • ลดช่องว่างระหว่างสถาบัน ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสารสนเทศ ห้องสมุดขนาดเล็กมีโอกาสในการเ้ข้าใช้สารสนเทศทัดเทียมกับผู้ใช้ที่อยุ่ในเมืองใหญ่ ผู้ใช้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในสถาบันนั้นได้

2. ช่วยลดข้อจำกัดด้านระยะทาง
3. มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ คุ้มค่า คุ้มทุน
4. ช่วยประหยัดงบประมาณ หลีกเลี่ยงการซื้อซ้ำซ้อน โดยเป็นการยืมแทนการซื้อ
5. ช่วยให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่หายากและมีเฉพาะบางห้องสมุดเท่านั้น
6. สร้างความเข้มแข็งในการจัดการ การยริการในกลุ่มห้องสมุดเพิ่มความก้าวหน้า
7. สร้างภาพพจน์ที่ดีในการบริการ

องค์ประกอบในการบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เช่น Pulinet , Thailist , Ohiolink
2. สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างห้องสมุด
3. ต้องมีแบบฟอร์มในการยืม
4. ต้องเป็นสมาชิก  ถึงจะยืมระหว่างห้องสมุดได้

การดำเนินงานบริการยืมระหว่างห้องสมุด

 • ใีคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานปรับปรุงห้องสมุด Union Catalog มีคณะทำงานฝ่ายบริการสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
 • คณะทำงานร่วมกัน พิจารณาเกี่ยวกับการให้ยืมฉบับจริงไปได้
การคิดค่าบริการ
       การคิดค่าบริการจากผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ใช้จะมารับรายการที่ยืมไว้แน่นอน และผู้ใช้มั่นใจว่าสถาบันจะต้องดำเนินการให้อย่างแน่นอนเช่นกัน
บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery services)…การนำส่งเอกสารเริ่มมาจากการยืมระหว่างห้องสมุด…
     บริการจัดหาเอกสารที่ผู้ใช้ต้องการทั้งเอกสารที่พิพม์เผยแพร่และยังไม่เผยแพร่ การจัดส่งจะจัดส่งทั้งในรูปแบบกระดาษวัสดุย่อส่วน และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่คิดค่าบริการผู้ใช้ซึ่งบริการนี้จะเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ ผู้บริการจะต้องขออนุญาตเจ้าของก่อน รวมถึงเสียค่าลิขสิทธิ์ กล่าวคือ ทุกอย่างต้องดำเนินอย่างถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก่อนทำสำเนาและส่งถึงลูกค้า
การนำส่งสารสนเทศ (Document delivery)
     บริการเสริม ILL มีเครือข่ายทั้งภายในและนอกเหนือเครือข่ายที่ไม่มีให้บริการ
 • หนังสือ บทความวารสาร รายงานการประชุม รายงานการวิจัย สื่อโสต สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • ติดต่อผู้แทนจัดจำหน่ายให้ได้มาซึ่งเอกสารที่ผู้ใช้ต้องการ
 • การจัดการให้ผู้ใช้ได้เอกสารผ่านฐานข้อมูล

ปรัชญาและวัตถุประสงค์การบริการ ILL

     วัตถุประสงค์การบริการ
     Just in time ทันกาล ไม่ว่าเอกสารจะอยู่ที่ไหน ผู้ให้บริการจะต้องหามาให้ผู้ใช้ให้ได้ตามที่ต้องการ เพราะห้องสมุดใดๆ ไม่สามารถมีทรัพยากรได้ครบตามที่ผู้ใช้ต้องการได้
     ปรัชญาการบริการ
 • ไม่มีห้องสมุดใดที่สามารถมีทรัพยากรสารสนเทศครบตามที่ผู้ใช้ต้องการได้
 • สนองความต้องการผู้ใช้
 • แก้ปัญหาการบริการ
 • เพิ่มศักยภาพในการบริการ
วิธีการบริการ
เดิมบริการโดยวิธีไปรษณีย์ และโทรสาร แต่ในปัจจุบันบริการโดยวิธีการจัดส่งสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ สแกนส่ง หรือแนบไฟล์
วิธีการนำส่ง
มีทั้งแบบภายนอกและภายใน
 • ทางไปรษณีย์
 • ทางโทรสาร
 • ยานพาหนะ
 • ทาง E-mail
 • นำส่งด้วยภาพลักษณ์เอกสาร (Document image system) ซึ่ง Prospero เป็นโปรแกรม OSS ใช้ในการส่งเอกสารแนบ tiff file ซึงไม่สามารถ copy ได้
ผู้ให้บริการ
     สถาบันบริการสารสนเทศ
 • จัดส่งภายในสถาบัน
 • จัดส่งระหว่างสถาบัน มีข้อตกลงร่วมกัน
     ตัวแทนจัดหาและจัดส่งเอกสาร
 • ผู้ให้บริการทั่วไป
 • ผู้ให้บริการเฉพาะด้านสาขา
 • ผู้ให้บริการที่เป็นสำนักพิมพ์
 • ผู้ให้บริการที่เป็นผู้จำหน่ายฐานข้อมูล
 • ผู้ให้บริการที่เป็นนายหน้าค้าสารสนเทศ
     การดำเนินการ
 • แบบฟอร์มกระดาษ อัตโนมัติ
 • บริการออนไลน์ จะต้องสมัครสมาชิก
ข้อคำนึงการให้บริการ DD
 1. ลิขสิทธ์ กรรมสิทธ์ และการเข้าถึง
 2. ค่าใช้จ่ายในการนำส่งเอกสาร  ค่าสำเนา ค่าส่ง บุคลากร ค่าลิขสิทธ์ตอบแทน ค่าตรวจสอบแหล่งสารสนเทศ ค่าบอกรับ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบ
 3. ความสามารถในการเข้าถึงต่างระบบ
การดำเนินการเมื่อได้รับเอกสาร
 1. แจ้งผู้ขอใช้ทันที
 2. จัดการให้มีการส่งคืนตามกำหนด
 3. บทความที่ให้บริการเป็นของผู้ขอใช้

Permalink ให้ความเห็น

สิ่งที่ได้จากการสัมมนา วันที่ 24 กรกฏาคม 2554

กรกฎาคม 24, 2011 at 10:56 am (Uncategorized)

สิ่งที่ได้จากการสัมมนาเรื่องบริการรูปแบบใหม่ วันที่ 24 กรกฏาคม 2554


 

 

วิทยากร : อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

ตำแหน่ง : หัวหน้างาน  งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

ประเด็นน่าสนใจของ z39.50
1.ระบบห้องสมุดที่จัดหา/จัดวื้อ พัฒนา ไม่มีโมดูล z39.50
2.ระบบห้องสมุดที่ใช้อยู่มีดมดูล z39.50 แต่ห้องสมุดไม่ทราบ ทั้งการเปิดการใช้งาน การใช้งาน
3.ห้องสมุด/บรรณารักษ์ ไม่รู้จัก z39.50 มาก่อน
4.หนังสือส่วนมากของห้องสมุดดเป็นภาษาไทย ซึ่งระบบห้องสมุดที่เปิดข้อมูลที่เปิดโมดูล z39.50 
ของประเทศไทย มีน้อย หรือ ไม่เปิดระบบให้บริการz39.88 , OAI-PHM, Embeded Metadataกับแลกเปลี่ยนรายการบรรณานุกรมจากหนังสือ/ทรัพยากร สู่ Application

การพัฒนาเว็บแยก 2 กรณี 
1.ทำมือ... สร้างหน้า .php, .html, .htm
2.พัฒนาด้วย s/w เช่น CMS - Joomal , Drupal

ตัวอย่างทำหน้าเว็บแนะนำภาควิชา 1 หน้า จะได้ไฟล์ about.html
พิมพ์เนื้อหาแนะนำภาค 4 พารากราฟ
มีรูปภาพ .jpg ประกอบ 3 ภาพ
มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดไฟล์แนะนำภาค 2 ไฟล์
.ppt
.pdf

เว็บที่ทำต้องให้ Google Search Engine เก็บข้อมูลได้ ไฟล์ประกอบการทำเว็บมีกี่ไฟล์
1 html
3 jpg
1 ppt
1 pdf


Permalink ให้ความเห็น

สิ่งที่ได้จากการสัมมนา เรื่องการบริการสารสนเทศรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้อง

กรกฎาคม 23, 2011 at 12:52 pm (Uncategorized) ()

หัวข้อสัมมนา เรื่อง การบริการสารสนเทศรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 23 กรกฎาคม 2554

อาจารย์บุญเลิศ  อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บริการสารสนเทศ รูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้อง”

Library Trend : IFLA, ALA, UNESCO

 

TREND  1  Cloud Computing 

มิติ 1 คือการทำงานที่ไม่สามารถระบุที่ตั้งของการทำงานนั้นๆ ได้ อะไรก็ตามที่เราใช้ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ท และดำเนินการผ่าน Networking ของโลก โดยไม่มีแหล่งบ่งชี้ชัดเจน มันสามารถจะวางอยู่ที่ใดของโลกก็ได้ ไม่ต้องรู้ที่ตั้ง ไม่ต้องรู้ว่า server อยู่ที่ไหน

มิติ 2 Server กลางไม่ได้มีแค่เครื่องเดียง จุดเดียว เช่น gmailของ googleไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ ทุกคนในโลกสามารถเข้าใช้ได้ gmailมีการตั้ง server แบบกระจาย ไม่กำหนดที่จุดใดจุดหนึ่ง ใครก็ตามที่สมัครสมาชิกก็สามารถใช้เทคนิคการตรวจสองช่องว่างของสัญญาณว่า server ไหนว่าง ช่วงเวลาที่เรา ล็อกอินข้าไประบบก็วิ่งไปที่ server นั้น แต่เราไม่จำเป็นต้องทราบว่า server อยู่ไหน แค่เราต่อ Internet เข้าไป ก็จะมี processในการทำงานของ gmailเอง

Cloud computing

“Cloud Computing คือ การจัดการระบบที่อิงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบCloud Computing ซึ่งUsersอาจใช้เพียง Web browser ในการติดต่อกับซอฟต์แวร์ จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจำนวนของทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบเลยว่าการทำงานหรือเหตุการณ์เบื้องหลังเป็น เช่นไร ซึ่งUsersใช้เพียง Web browser ในการติดต่อกับโปรแกรม”

 •  ประโยชน์หรือสิทธิประโยชน์ในการใช้ Cloud Computing
 1. ทำให้การใช้ Hardware และ Software มีการใช้งานได้คุ้มค่ามากขึ้น
 2. การบริการ Information ทำได้ง่ายมากขึ้น
 3. ลดการจัดการระบบ IT ที่มีความซํบซ้อน เช่น การจะจัดตั้ง ศูนย์ IT ต้องมีทั้ง Server ต้องสั่งซื้อ   Server ของแต่ระบ ทำให้ยุ่งยาก
 4. เพิ่มความเร็วในการตอบสนอง เช่น เมื่อมีการใช้ของ User ที่เยอะขึ้น Cloud จะทำการปรับตัว ปรับทรัพยากร ให้ดียิ่งขึ้น

(http://takdanai-suwan.blogspot.com/)

 

Black April คือ เหตุการณ์ที่ระบบเทคโนโลยี ต่างล่มโดยมิได้นัดหมายใน วันที่ 21 เดือนเมษายน 2011ที่ขอเรียกได้ว่าเป็น “Black April” เดือนที่เกิดความโกลาหลในอุตสาหกรรมไอซีที ไปพอสมควร ไม่เพียงแต่ในต่างประเทศ บ้านเราระบบไทยคมก็ทำเอาหน้าจอมืดไปร่วมสามชั่วโมง ยักษ์ใหญ่แห่งธุรกิจค้าปลีกออนไลน์อย่าง Amazon ส่งผลให้องค์กรนี้มีระบบไอทีที่เข้มแข็งมาก ขนาดที่เข้ามายืนอยู่แถวหน้าได้ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด โดยเฉพาะบริการคลาวด์ (Cloud service) ที่ได้รับการกล่าวขานถึง เป็นกรณีศึกษาของธุรกิจ Cloud computingมาหลายครั้งหลายหน แต่ในที่สุดก็ไม่พ้นกับปัญหาการให้บริการจนได้

OCLC ทำหน้าที่รวบรวมรายการบรรณานุกรมและให้บริการรายการบรรณานุกรมแก่ทุกคน

OCLC

 

การให้บริการของ OCLC
OCLC ไดดําเนินการจัดบริการตางๆ ข้ึนไมวาจะเปนการบริการดานบริการงานเทคนิค ในการทํารายการรวมมือ บริการการใชทรัพยากรรวมกัน และบริการอางอิง เพื่อใหผูใชสามารถเลือกใชบริการต่างๆ ของ OCLC ตามความต้องการและงบประมาณของผู้ใช้

 

OCLC เป็น cloud ระดับองค์กร แยกประเภทได้ดังนี้ 

1.   แยกตามกลุ่มผู้ใช้

Cloud ระดับองค์กร…. cloud Library

Cloud ระดับบุคคล/บริการ       

Gmail, FB, Meebo, Hotmail, yahoo

Could ผสมผสาน                   

Dropbox

Dropbox เป็นบริการซิงก์และฝากไฟล์แบบออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ฝากอยู่ได้จากทุกๆ ที่ที่มีอินเทอร์เน็ต กล่าวคือเมื่อผู้ใช้งานได้ติดตั้งตัวโปรแกรมและจับไฟล์ต่างๆ โยนเข้าไปไว้บนโฟลเดอร์ที่ Dropbox สร้างแล้วมันก็จะถูกดึงไปไว้บนเซอร์เวอร์ของ Dropbox โดยทันที ทีนี้ผู้ใช้งานจึงสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ได้ติดตั้งโปรแกรม Dropbox ไว้คุณสมบัติของโปรแกรม Dropbox ได้แก่ ซิงก์ไฟล์, แชร์ไฟล์, สำรองข้อมูลแบบออนไลน์ และสามารถกู้ไฟล์ที่ลบทิ้งไปแล้วได้ (http://www.youtube.com/watch?v=OFb0NaeRmdg&feature=player_embedded)

2. แยกตามการใช้บริการ

 • Public cloud –cloud ที่ให้บริการแบบสารธารณะ เช่น เฟซบุ๊ค
 • Private cloud– cloud ส่วนตัวที่เราซื้อมาแล้วใช้เฉพาะในองค์กรเท่านั้น
 • Hybrid cloud

3. แยกตามประเภทของเทคโนโลยี

 • SaaS – Software as a serviceคือไม่ต้องมีซอฟแวร์เป็นแผ่นซีดีมาติดตั้งทีละเครื่องๆ มีผู้ให้บริการที่ทำออกมาเหมือนซอฟแวร์ทั้งหมดเลย แล้วให้ผู้บริการใช้ได้ฟรีๆ เช่น www.zoho.com “สร้างเอกสารพื้นฐานแบบเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถทำงานพื้นฐานทุกประเภทได้อย่างง่ายดายรวมถึงการทำรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การเรียงลำดับตามคอลัมน์การเพิ่มตาราง รูปภาพ ข้อคิดเห็น สูตร การเปลี่ยนแปลงแบบอักษร และอื่นๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอัปโหลดไฟล์ของคุณที่มีอยู่แล้ว Google Documents รองรับรูปแบบไฟล์ที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ ได้แก่ DOC, XLS, ODT, ODS, RTF, CSV และ PPT เป็นต้น คุณจึงสามารถทำงานต่อไปและอัปโหลดไฟล์ของคุณที่มีอยู่ได้ความรู้สึกแบบในเครื่องเดสก์ท็อปที่คุ้นเคยทำให้การแก้ไขเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงคลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อเลือกตัวหนา ขีดเส้นใต้ การเยื้องเปลี่ยนแบบอักษรหรือรูปแบบตัวเลข เปลี่ยนสีพื้นหลังของเซลล์ และอื่นๆ” (http://www.google.com/google-d-s/intl/th/tour1.html)
 • IaaS – Infrastructure as a serviceคือ เว็บโฮสซิ่งทั้งหมด เราไม่ต้องเช่าพื้นที่ server มีคนจ่ายตั้งค่าเช่าให้เราใช้ฟรีๆ PaaS – Platform as a serviceTrend II – Mobile Device

 

รู้จักผู้ใช้และพฤติกรรมจาก Truehits.net Smartphone

Tablet : Android

eReader :iOS, iPad

NetBook :MS Windows

Trend III – Digital content & Publishing

                eBook, IR, Digital Library, OJS

Cloud Computing และ Digital content & Publishing เกิดขึ้นเพราะทุกองค์กรในโลกนี้มีเงินน้อยลง เพราะภาวะของเศรษฐกิจที่ถดถอย เงินน้อย งบประมาณน้อย ทุกองค์กรเกิดปัญหาเหมือนๆ กัน ไม่มีเงินจ้างคนเพิ่มขึ้น ก็ตัดออกทั้ง Server และคนดูแล แล้วหันมาซื้อบริการทาง Cloud Computing แทน

eBook เน้น 3 อย่างคือ

 1. การได้มาของเนื้อหา– เชิญชวนบุคลากรเข้ามาทำงานร่วมกัน
 2. กระบวนการผิต และรูปแบบ– ดูว่าจะทำอีบุ๊ครูปแบบใดบ้าง PDF, flat ,etc .โดยอาจจะสำรวจความต้องการของผู้ใช้ก่อนว่าผู้ใช้มีความต้องการแบบไหน

 รูปแบบ eBook เช่น .doc – typing on MS word,   .pdf,   Flip eBook– maybecan or can’tshow on website,   Flash Flip eBook– can show on website,    ePublishing– ลักษณะของสิ่งพิมพ์ที่เป็นโปสเตอร์ แผ่นพับ ในลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์,    .ePub,      Digital Multimedia Book

      3.   ลิขสิทธิ์ ต้นฉบับ และการเผยแพร่

      4.   Crosswalk Metadata – คือการทำเมตาดาต้ามากกว่า1ประเภทหรือมากกว่า1รูปแบบ ทุกอย่างจะมีการผสมผสานกันหมด เราจำเป็นต้องรู้จัก เมตาดาต้ามากกว่า 1 ชุด ตัวอย่างของเมตาดาต้าเช่น

MARC , MARCML- New of library , Dublin core, ISAD (g), CDWA, RDF, OWL, MODs, METs   –  คล้ายๆ กับ DC แต่ว่า element เยอะกว่า ใช้ในการทำ ดิจิทัล คอเล็กชั่น, PDF , Metadata, Doc Metadata –  พวกทำงานในมหาวิทยาลัย, EXIF, XMP – งานด้านรูปถ่าย รูปภาพดิจิทัล ทำงานพวกนักข่าว, IPTC

        5.   Open Technology

 • Z39.5 –การแลกเปลี่ยนข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือผ่าน ILS

ILS <—–> ILS ระหว่างห้องสมุดกับห้องสมุด

 • Z39.88

ILS <—–> Apps ระหว่างห้องสมุดกับ other application that be new create

การเพิ่มลำดับเว็บ / จัดลำดับเว็บ Webometric

 • OAI-PMHมี1ช่องให้สืบค้น แล้วจะได้ผลลัพธ์ทุกอย่างที่ต้องการ เป็นมาตรฐานที่ อินเทรนมากที่สุดในตอนนี้ แล้วจะโชว์ full record ด้วยแนวคิดคือการทำ one search

ILS or DBs <—–> DBs, Apps

–> Semantic Web/Web 3.0

Web 3.0      หัวใจสำคัญคือคำว่า Semantic สามารถป้อนคำค้นเป็นประโยคได้/เว็บเชิงความหมาย เช่น กูเกิ้ลรู้ว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมคือ พืช สวน ไร่นา ทำเว็บไซต์ให้ค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับคำค้น โดยเอามาจาก keyword (link data)

 • Metadata
 • Bibliography

6.    Data & Information Mining/Visualization

 •  Data & Information Miningระบบฐานข้อมูลต้องไม่จบแค่ผลลัพธ์การค้น แต่มันต้องบอกอะไรมากกว่านั้น เช่นบอกว่า เจอทั้งหมดกี่เล่ม ปีไหนบ้างมีกี่เล่ม จะมีโปรแกรมช่วยนับให้เรา
 • Visualizationมีหนังสือที่เขียนโดยผู้เขียนคนนี้กี่เรื่องๆ แล้วมีเส้นเชื่อมโยงระหว่างคน 2 คนนี้ว่าเคยเขียนหนังสือเล่มเดียวกันด้วย เช่นhttp://www.boliven.com/

7.   Green Libraryมาจากกระแสของ ภาวะโลกร้อน Global Warming

 • …Green Building
 • …Green ICT

Permalink ให้ความเห็น

ความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาการบริการสารสนเทศ 023707 เรื่องการบริการสอนการใช้ วันที่17 กรฏาคม 2554

กรกฎาคม 19, 2011 at 3:18 pm (Uncategorized) ()

การบริการการสอนการใช้ห้องสมุด

Permalink ให้ความเห็น

การบริการถามตอบ Inquiry Service

กรกฎาคม 10, 2011 at 4:48 pm (Uncategorized) (, )

ปรัชญาการบริการ

1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้

2.  ความต้องการสารสนเทศเฉพาะบุคคล

3. ผู้ใช้ได้มาซึ่งสารสนเทศอย่างรวดเร็ว

 

ความสำคัญของการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ

1.ช่วยให้บริการตรงกับผู้ใช้

2.สนับสนุนใช้ห้องสมุด

3.การประหยัดเวลาในการคนคว้าข้อเท็จจริง

4.สงเสริมความสัมพันธ์ระหว่างห้องสมุดและผู้ใช้

 

 

Permalink ให้ความเห็น

ความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่อง การบริการยืม-คืน Circulation Service วิชา 023707 วันที่26 มิถุนายน 2554

มิถุนายน 27, 2011 at 4:43 pm (Uncategorized) ()

Circulation Service


การบริการยืม-คืน (Circulation  Service )

  บริการยืมคืนหรือบริการจ่าย-รับ เป็นหนึ่งในบริการของห้องสมุดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นบริการที่มีการติดต่อพบปะกับผู้ใช้ค่อนข้างมาก จึงมีผลต่อภาพลักษณ์ของห้องสมุดและความประทับใจครั้งแรกของผู้ใช้บริการโดย ตรง

 เป้าหมายของการให้บริการยืมคืน มีดังนี้คือ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

2. เพื่อให้ผู้ใช้นำทรัพยากรสารสนเทศไปศึกษานอกสถาบันได้

 ปรัชญาของการบริการยืม-คืน

1.ให้ความเท่าเทียม  และความเป็นธรรมเข้าถึงทรัพยากรณ์สารสนเทศห้องสมุด

2.กำหนดนโยบายและระเบียบโดยมีวัตถุประสงค์  ให้มีการเข้าถึงทรัพยากรณ์สารสนเทศให้มากที่สุด                                                                    

บทบาทหน้าที่ของบริการยืมคืน มีดังนี้

1. เป็นบริการพื้นฐาน ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
2. เป็นบริการที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดไปพร้อมกัน เนื่องจากเป็นจุดแรกที่ผู้ใช้มองเห็นและเข้ามาติดต่อมากที่สุด  บรรณารักษ์ที่ทำหน้าที่ในจุดนี้ จึงมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการไปพร้อมกัน

สาเหตุที่ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจ

 • ไม่สามารถไดสิ่งที่ต้องการได้

 • กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในห้องสมุด

 • ไม่ได้รับการแจ้งเตือนกำหนดการส่งคืน  หรือแจ้งเตือนการส่งล้าช้า

 • ระยะเวลาในการยืมคืนช้า

 • จำกัดครั้งในการยืมต่อ

 • ค่าปรับ

 • เสียงรบกวน

 • ไม่พอใจในการบริการที่ได้รับจากบรรณารักษ์

 • ร้อนหรือเย็นเกินไป

 • เครื่องสำเนาเอกสาร  คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่างๆไม่พร้อม

  เทคโนโลยีที่มีการนำมาใช้ในบริการ ยืมคืน 

  1. เทคโนโลยีรหัสแถบ (Barcode)
  เป็นการกำหนดรหัสในรูปแบบของแถบบาร์โค้ด โดยใช้อ่านผ่านเครื่องสแกน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบัตรสมาชิก เลขเรียกหนังสือ เลขทะเบียน

  BARCODE


                 

  2. QR Code หรือ 2D Barcode 
  มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับรหัสแถบ  แต่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่า นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าโดยสามารถสแกนผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือหรือ Webcam ที่มีโปรแกรมสำหรับอ่าน QR Code โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสแกนโดยเฉพาะเหมือนกับรหัสแถบ ซึ่ง QR Code นี้ สามารถประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุดได้หลายอย่าง ทั้งในด้านบริการยืมคืน และจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ นอกจากนี้ในห้องสมุดของต่างประเทศ ก็ได้มีการนำ QR Code มา ประยุกต์ใช้ในงานบริการ โดยเฉพาะในส่วนของบริการอ้างอิงและการสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบ QR Code ที่ติดไว้บริเวณชั้นหนังสือและภายในส่วนบริการต่างๆของห้องสมุด

  QR CODE

  3. RFID
  ย่อมาจาก Radio Frequency Identification โดยเป็นระบบที่ใช้สัญญาณคลื่นวิทยุในการระบุเอกลักษณ์แบบไร้สาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้แทนรหัสแถบ (Barcode) โดยจุดเด่นของ RFID คือการที่สามารถอ่านข้อมูลจากแท็ก(Tag) ได้ หลายแท็ก โดยไม่ต้องสัมผัสและสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการปรับใช้ระบบนี้เข้ากับงานห้องสมุด งานด้านการแพทย์ในการติดตามประวัติผู้ป่วย หรือใช้ในบัตรชนิดต่างๆ

  RFID

Permalink ให้ความเห็น

ความรู้ที่ได้จากวิชาการบริการสารสนเทศ 023707 19 มิถุนายน 2554

มิถุนายน 19, 2011 at 2:24 pm (Uncategorized) ()

                               

 ความรู้ที่ได้จากวิชาการบริการสารสนเทศ  023707

                            วันที่ 19 เดือน มิถุนายน 2554                                                                                                    

การบริการห้องสมุด

 งานห้องสมุดซึ่งแบ่ง ออกมาเป็น  3  งานคือ

1  งานบริหาร  คือ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและควบคุมการทำงานของห้องสมุด  โดยให้สอดคล้องกับนโยบายนั้นๆ

2  งานเทคนิค  คือ  งานที่ดำเนินงานอยู่เบื้องหลังการนำมาให้บริการห้องสมุด  ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับพัฒนาสารสนเทศและวิเคราะห์สารสนเทศ

3  งานบริการ   คือ การบริการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับหน้าที่ให้บริการสารสนเทศ โดยเฉพาะการบริการห้องสมุด

4.งานอื่นๆ ได้แก่ความสำคัญของการบริการห้องสมุด  คือ หน่วยงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

ความสำคัญของบริการห้องสมุด

1.เป็นองค์ประกอบที่เกื้อนหนุนการพัฒนาห้องสมุด

        ซึ่งงานบริการห้องสมุดมีความสำคัญมากเพราะเป็นหน่วยงานที่ติดต่อสัมพันธ์กับผู้ใช้ห้องสมุดจำนวนมากและความต้องการของการบริการ  เน้นตรงที่ผู้ใช้ว่าต้องการอะไร  เพราะว่าถ้าสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุดคุณค่าห้องสมุดนั้นก็จะมีคุณค่าสูงขึ้น

2.ส่งเสริมสนับสนุนในด้านการศึกษา  ซึ่งสนับสนุนทางการศึกษาโดยการจัดบริการตามห้องสมุดดั่งต่อไปนี้

 • ห้องสมุดโรงเรียน

 • ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

 • ห้องสมุดเฉพาะ

 • ห้องสมุดสนับสนุนทางการศึกษา

 • ห้องสมุดแห่งชาติ

3.ในด้านเศรษฐกิจ  ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อเช่น

 • ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยการเข้าห้องสมุดหรือร้านเช่าหนังสือ

 • มีการบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ตามแหล่งชุมชนต่างๆ

การบริการห้องสมุดเคลื่่อนที่

4.ในด้านวัฒนธรรม

         มีหน้าที่ในการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของชาติบ้านเมือง  และนำมาถ่ายทอดให้กับประชาชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ความเป็นมาในวัฒนธรรมนั้นๆ

5.การเมืองและการปกครอง  

         ห้องสมุดได้เน้นการส่งเสริมระบอบการเมือง  และการปกครองของบ้านเมือง  โดยมีการจัดหนังสือด้านการเมืองเพื่อที่ให้ประชากรหรือเยาว์ชนได้รับความรู้ของเรื่องการเมือง

ประเภทงานบริการห้องสมุุด

    1.บริการพื้นฐาน  ได้แก่การบริการผู้อ่าน  (Reader  Services)  และการบริการยืมคืน  (Circulation  Services

    2.บริการอ้างอิงและสารสนเทศ   ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  กลุ่มคือ

 •  บริการสารสนเทศ  คืออำนวยความสะดวกด้านสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการ

 •  บริการการสอน  คือสอนให้ผู้ใช้บริการให้มีความรู้ทางด้านสารสนเทศ

 • บริการแนะนำ   คือสอนให้ผู้ใช้บริการให้มีความรู้ทางด้านสารสนเทศโดยเน้นการช่วยเหลือในขณะที่สืบค้น

   3.บริการเฉพาะกลุ่ม  ได้แก่บริการให้แก่ผู้ด้อยโอกาศ


Permalink ให้ความเห็น

ความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่อง การบริการสารสนเทศ รายวิชา 023707

มิถุนายน 13, 2011 at 7:23 am (Uncategorized) ()

ความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่อง การบริการสารสนเทศ รายวิชา 023707  ในวันที่12 มิถุนายน  2554

1. ความหมายของบริการสนเทศ

บริการสารสนเทศ หมายถึง งานบริการที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้ง ช่วยค้นหาข้อมูลหรือเรื่องราวในสาขาวิชาต่างๆให้บริการหลายประเภท เช่น บริการจัดทำดรรชนีและสาระสังเขปบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล บริการข่าวสารทันสมัย เป็นต้น และยังต้องติดต่อกับศูนย์เอกสารและศูนย์สารสนเทศต่าง ๆเพื่อให้ได้ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ในการค้นหา ข้อมูลโดยใช้ Information sources นั้น นอกจากจะเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์แล้ว information sources ยังรวมถึงสารสนเทศที่อยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ สามารถค้นข้อมูลออกมาในรูปบรรณานุกรม และเนื้อหาเต็มฉบับ (fulltext) บริการสารสนเทศมีจุดมุ่งหมายต้องการให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง สมบูรณ์รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

2. หลักการของบริการสนเทศ

หลักการของบริการสนเทศจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

–  ความถูกต้อง

–  มีความสมบูรณ์

–  เชื่อถือได้

–  ต้องตรงประเด็น

–  ชัดเจน เข้าใจจ่าย

–  ต้องทันเวลา

3.ประเภทธุรกิจของการบริการสนเทศสามารถแบ่งข้อสนเทศออกเป็น 2 ประเภท ได้ดังนี้   

1.  การบริการเชิงธุรกิจ

การบริหารเชิงธุรกิจนั้นมุ่งแสวงหาผลกำไรจาการให้บริการนั้นๆ  โดยที่ผู้ให้บริการเป้นผู้ลงทุนในการผลิตสิ้นค้าต่างๆ

ตัวอย่างเช่น องค์กรในกำกับ

2.การบริการสาธารณะ

การบริการสาธารณะนั้นมุ่งประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลักไม่หวังผลกำไร  ตัวอย่างเช่น  ห้องสมุดและมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

ดังนั้น การบริการสรสนเทศจึงมีบุคคลากรเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างและทำลายงานบริการ  เพราะว่าการบริการที่ผิดพลาดในหนึ่งครั้งนั้นทำให้เกิดความเสียหายมหาศาสแล้วไม่สามารถกลับมาได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการได้อีก

Permalink ให้ความเห็น

Next page »